AŞTU

IPTV arkaly "Göni ýaýlymy gaýtadan görmek"

Iň halaýan gepleşikleriňizi, kinofilmleriňizi görmäge wagtyňyzy sazlap bilmediňizmi?! Hat-da olary ýazdyryp almaga hem mümkinçilik bolmadymy?!

Gynanmaň! Biziň size hödürleýän IPTV hyzmatymyzda ýaýlymda görkezilen gepleşikleri 48 sagat yza saratmak mümkinçiligi bar. 

Şeýle hem, gaýtadan tomaşa edýän gepleşikleriňiziň arasyndaky mahabatlary, ýa-da siziň üçin gyzykly bolmaýan böleklerini hem saradyp tomaşa edip bilersiňiz.

IPTV hyzmatyny birikdirmek boýunça maglumatlary internet saýtymyzy IPTV bölüminden alyp bilersiňiz. 

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.