AŞTU

Android telefonlar üçin «Şahsy otag» programmasy

Hormatly müşderiler!

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti aragatnaşygyň dürli görnüşli hyzmatlaryny ýurdumyzyň ilatyna hödürleýär, olardan simli telefon hyzmaty, CDMA ETS 450 D telefon hyzmaty, IP-Telewideniýe hyzmaty we Internet hyzmatlary bolup durýar.

Ilatymyzyň bu hyzmatlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak, pudagymyzyň maddy binýadyny artdyrmak, hyzmatlary dolandyrmagy häzirki zamanyň ülňelerine laýyklykda hyzmatlary ýola goýmak maksady bilen “Aşgabat şäher telefon ulgamy” ÝGPJ müşderileri üçin Şahsy otag (https://my.agts.tv) hyzmatyny hödürleýär.

Şahsy otag hyzmatynyň Android telefonlary üçin niýetlenen görnüşini PlayMarketden ýükläp bilersiňiz. 

Ýüklemek üçin şu ýere basyň.

Häzirki wagtda iOS telefon ulgamlary üçin hem programma üpjünçiligi häzirki wagtda taýýarlanýar we iň tiz wagtda internet saýdymyzda ýerleşdiriler.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.