AŞTU

“Türkmentel - 2019”

Şu gün 2019-njy ýylyň 27-nji Noýabrynda “Türkmenaragatnaşyk” agentligi Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel - 2019” atly XII halkara sergisi hem-de ylmy maslahaty öz işine başlady.

Ony “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Söwda-senagat edarasy bilelikde guradylar. Däp boýunça her ýylda geçirilýän «Türkmentel-2019» halkara forumynyň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary, jemgyýetçilik guramalaryň, ýokary okuw mekdepleriň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşýarlar. 

Ady agzalan sergä telekommunikasiýa bazarynda bar bolan we bu ugurda gyzyklanma bildirýän kompaniýalary öz täze tehnologiýalary bilen hem gatnaşýar. Ylmy maslahatda bolsa, ýurdumyzyň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary, pudagyň ösüşiniň möhüm meselelerine we gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna, jemgyýet üçin möhüm bolan Internet hyzmatynyň hiliniň ýokarlandyrylmagynyň uly mümkinçilikleri agzalyp geçiler.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.