AŞTU

CDMA Nyrhnamalar

PURSAT nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 0 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, birinji we ikinji minutlar üçin    0.10 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, üçünji minutdan başlap her bir minudy üçin   0.02 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Ähli giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Çykyş SMS hyzmaty (bir SMS üçin) 0.40 manat
Bellik: Pursat nyrh meýilnamasy täze müşderilere birikdirmek üçin niýetlenen.  
IKI PAÝ nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 20.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, her aýda 500 minut 0.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, 501-nji minutdan başlap her bir minudy üçin 0.12 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Çagyryşa garaşmak 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Konferens aragatnaşygy 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
Bellik: 500 minut bir aýyň dowamynda ulanylýar we aýda ulanylmadyk minutlar indiki aýa geçmeýär.  
Ýönekeý nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 15.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, her aýda 400 minut 0.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, 401-nji minutdan başlap her bir minudy üçin 0.10 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
Bellik: 400 minut bir aýyň dowamynda ulanylýar we aýda ulanylmadyk minutlar indiki aýa geçmeýär.  
Gepleşik wagty nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 6.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, her aýda 1 minutdan 200 minuda çenli her bir minut üçin 0.50 manat
Çykyş jaňlar her aýda 201 minutdan 400 minuda çenli her bir minut üçin 0.03 manat
Çykyş jaňlar her aýda 401 minutdan başlap her bir minut üçin 0.02 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Çagyryşa garaşmak 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Konferens aragatnaşygy 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
Bellik: Bellenen minutlar bir aýyň dowamynda ulanylýar we aýda ulanylmadyk minutlar indiki aýa geçmeýär.  
Ýarym baha nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 6.0 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar (8-lik), her gepleşigiň 1-nji minudy üçin 0.10 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar (8-lik), her gepleşigiň 2-nji minudyndan başlap her bir minut üçin 0.80 manat
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Çagyryşa garaşmak 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Konferens aragatnaşygy 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
ŞOWLY nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 16.00 manat
Ulgam içindäki, Aşgabat şäheriniň içindäki we beýleki öýjükli aragatnaşyk operatorlaryň ähli belgilerine çykyş jaňlar 0.00 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,04 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Bellik: Şowly nyrhnama ilat üçin göz öňünde tutulup, CDMA ulgamynda öňden ulanyp ýören müşderiler üçin niýetlenendir. Şowly nyrh meýilnamasyna geçmek üçin - 5,00 manat.  

Hyzmatlar üçin bahalar

 • Çykyş jaňlar CDMA ulgamynyň içinde
 • 1 minudy 0,006 manat
 • Gelýän jaňlaryň salgysyny üýtgetmek
 • 1 aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar CDMA ulgamyndan GSM ulgamyna
 • göni aýlanýan belgilere 1 minudy 0,06 manat 
 • kodly aýlanýan belgilere 1 minudy 0,12 manat
 • Jaňa garaşmak (2-nji liniýa)
 • 1aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar Aşgabat şäheriniň simli telefon belgilerine
 • 1 minudy 0,06manat
 • Çykyş jaňlary gadagan etmek (parol boýunça)
 • 1 aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar şäherara gatnaşyk ulgamyna
 • 1 minudy 0,14 manat
 • Bimaza etmezlik
 • 1 aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar halkara aragatnaşyk ulgamyna
 • 1 minudy 0,06 manat hem-de goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatynyş tölegi
 • Konferens aragatnaşygy
 • 1 aýda 0,2 manat
 • Giriş jaňlar CDMA ulgamynyň içinde
 • Tölegsiz
 • SMS habarlary ugratmak
 • 1 SMS habary 0,04 manat
 • Giriş jaňlar beýleki aragatnaşyk operatorlaryndan
 • 1 minudy 0,06 manat
 • Giriş SMS habarlary
 • Tölegsiz
 • Abonent tölegi
 • 1 aýda 2 manat, bir günde 0,07 manat
 • Hasabyňdaky pul serişdelerini bir belgiden beýleki belgä geçirmek (CDMA ulgamynyň içinde) 
 • Tölegsiz
 • Belgini anyklamak
 • 1 aýda 1,17manat, günde 0,04 manat
 • Hasabyňy barlamak (0800)
 • Tölegsiz

CDMA USSD KODLAR

 • Gürrüňsiz başga salga ýollamak
 • Hyzmaty gurnamak *40*993 XX xxxxxx# 
 • Hyzmaty aýyrmak #40#
 • Bimaza etmezlik
 • Hyzmaty gurnamak *24* ýaşyl düwmejigi basmaly
 • #24# ýaşyl düwmejigi basmaly
 • Jogap bermedik halatynda başga salga ýollamak
 • Hyzmaty gurnamak *19*993 XX xxxxxx# 
 • Hyzmaty aýyrmak #19#
 • Çykýan jaňlary gadagan etmek (parol boýunça)
 • Hyzmaty gurnamak *34 ýaşyl düwmejigi basmaly (awtojogapberiji) parol (xxxx)#
 • Hyzmaty aýyrmak #34 ýaşyl düwmejigi basmaly (awtojogapberiji) parol (xxxx)#
 • Paroly çalyşmak *23 ýaşyl düwmejigi basmaly, köne parol # täze parol # ýene bir gezek täze parol #
 • Boş däldigi üçin başga salga ýollamak
 • Hyzmaty gurnamak *18*993 XX xxxxxx# 
 • Hyzmaty aýyrmak #18#
 • Hasabyňdaky pul serişdelerini bir belgiden beýleki belgä geçirmek (CDMA) ulgamynyň içinde
 • Telefon belgisi (9936020xxxx) probel, geçiriljek puluň möçberi (xxx manat) we 0804 belgä SMS habaryny ugratmaly
 • Konferens aragatnaşygy
 • Hyzmaty gurnamak *60* birinji abonentiň telefon belgisi (993 XX xxxxxx)# soňra ýaşyl düwmejigi basmaly, birinji abonent jogap berenden soňra iki gezek ýaşyl düwmejigi basmaly, *60* ikinji abonentiň telefon belgisi (993 XX xxxxxx)#, soňra ýaşyl düwmejigi basmaly
 • Hasabyňy barlamak
 • 0800 belgä boş SMS habaryny ugratmaly

Köp soralýan soraglar

CDMA ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

 • CDMA telefon hasabymy nireden nähili dolduryp bilerin?

  CDMA telefon hasabyňyzy doldyrmak üçin şäheriň ähli ýerinde diýen ýaly ýerleşdirilen "Töleg terminallaryndan" peýdalanyp bilersiňiz. Öz telefon belgiňizi girizmek bilen hasabyňyzy doldyryp bilersiňiz.

  Mundan başga-da, hyzmatlar üçin tölegleri biziň hyzmat ediş nokatlarymyz we kassalarymyza baryp töläp bilersiňiz. Töleg kassalarynyň salgylaryny, iş günlerini, wagtlaryny we telefon belgilerini internet saýdymyzyň "Kassalar" bölüminden tanyşyp bilersiňiz.

  Häzirki wagtda biziň tehniki toparymyz CDMA telefon hasabyňyzy bu internet saýdyň kömegi bilen Altyn asyr plastik kartlary arkaly onlaýn tölegi ýerine ýetirmek üçin işleri alyp barýar.
 • CDMA nomerini ulanmak üçin adaty el telefonlary bolýarmy?

  Halk arasynda adaty diýip ýaýran we giňden öndürilýän we ulanylýan telefonlar GSM tehnologiýasy üçin niýetlenendir. GSM telefonlary bilen CDMA nomerlerini ulanmak mümkin däl. Bu iki tehnologiýa bir-birinden tapawutly signal alyjy enjamlar bilen üpjin edilendigi sebäpli GSM telefonlary size CDMA signallaryndan peýdalanmaga rugsat bermeýär.
 • CDMA telefon ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda işleýärmi?

  CDMA telefonlar häzirki ýagdaýda diňe Aşgabat şäherinde we welaýat merkezlerinde işleýär. CDMA nomerleri hem diňe "AŞTU" ÝGPJ tarapyndan müşderilere hödürlenýär. Bu tehnologiýanyň signal beriji nokatlary edil häzir Aşgabat şaherinde we ýanaşyk töwereginde ornaşdyrylan.
 • CDMA belgime telefon satyn alamyzda nähili saýlamaly?

  CDMA tehnologiýasynyň telefonlaryny satyn almak GSM belgisiniň telefonlaryny satyn almakdan azajyk çylşyrymly. Munyň çylşyrymly tarapy hem CDMA tehnologiýasynyň ulanyjylary GSM ulanyjylary bilen deňeşdirilende azlygy sebäpli dükanlarda CDMA ulgamy üçin niýetlenen telefon-lary tapmagyňyz kyn bolup biler. Şeýle hem, bu tehnologiýanyň dünýäniň ençeme ýurdunda tehniki sazlamalary we signal maglumatlary üýtgeşik bolandygy sebäpli satyn almazdan ozal biziň tehniki toparymyzdan maglumat soramagyňyzda peýda bar.
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.