AŞTU
PURSAT nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 0 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, birinji we ikinji minutlar üçin    0.10 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, üçünji minutdan başlap her bir minudy üçin   0.02 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Ähli giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Çykyş SMS hyzmaty (bir SMS üçin) 0.40 manat
Bellik: Pursat nyrh meýilnamasy täze müşderilere birikdirmek üçin niýetlenen.  
IKI PAÝ nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 20.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, her aýda 500 minut 0.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, 501-nji minutdan başlap her bir minudy üçin 0.12 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Çagyryşa garaşmak 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Konferens aragatnaşygy 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
Bellik: 500 minut bir aýyň dowamynda ulanylýar we aýda ulanylmadyk minutlar indiki aýa geçmeýär.  
Ýönekeý nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 15.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, her aýda 400 minut 0.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, 401-nji minutdan başlap her bir minudy üçin 0.10 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
Bellik: 400 minut bir aýyň dowamynda ulanylýar we aýda ulanylmadyk minutlar indiki aýa geçmeýär.  
Gepleşik wagty nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 6.00 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, her aýda 1 minutdan 200 minuda çenli her bir minut üçin 0.50 manat
Çykyş jaňlar her aýda 201 minutdan 400 minuda çenli her bir minut üçin 0.03 manat
Çykyş jaňlar her aýda 401 minutdan başlap her bir minut üçin 0.02 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, (8-lik) bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Çagyryşa garaşmak 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Konferens aragatnaşygy 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
Bellik: Bellenen minutlar bir aýyň dowamynda ulanylýar we aýda ulanylmadyk minutlar indiki aýa geçmeýär.  
Ýarym baha nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 6.0 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar (8-lik), her gepleşigiň 1-nji minudy üçin 0.10 manat
CDMA ulgamyna, aragatnaşygyň şäher içindäki we beýleki operatorlaryň göni çykylýan belgilerine çykyş jaňlar, şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar (8-lik), her gepleşigiň 2-nji minudyndan başlap her bir minut üçin 0.80 manat
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,06 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Belgini anyklaýyş hyzmaty 0.00 manat
Çagyryşa garaşmak 0.00 manat
Gelýän jaňlary başga salga geçirmek 0.00 manat
Konferens aragatnaşygy 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Nyrh meýilnamasyny üýtgetmek 1.00 manat
ŞOWLY nyrhnamasy  
Her aýdaky alynýan müşderi tölegi 16.00 manat
Ulgam içindäki, Aşgabat şäheriniň içindäki we beýleki öýjükli aragatnaşyk operatorlaryň ähli belgilerine çykyş jaňlar 0.00 manat
Şäherara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar bir minut üçin 0.10 manat
Halkara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin 0,04 + goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatlarynyň nyrhlary
Ähli giriş jaňlar 0.00 manat
Ähli çykyş we giriş SMS hyzmaty 0.00 manat
Bellik: Şowly nyrhnama ilat üçin göz öňünde tutulup, CDMA ulgamynda öňden ulanyp ýören müşderiler üçin niýetlenendir. Şowly nyrh meýilnamasyna geçmek üçin - 5,00 manat.  

Hyzmatlar üçin bahalar

 • Çykyş jaňlar CDMA ulgamynyň içinde
 • 1 minudy 0,006 manat
 • Gelýän jaňlaryň salgysyny üýtgetmek
 • 1 aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar CDMA ulgamyndan GSM ulgamyna
 • göni aýlanýan belgilere 1 minudy 0,06 manat 
 • kodly aýlanýan belgilere 1 minudy 0,12 manat
 • Jaňa garaşmak (2-nji liniýa)
 • 1aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar Aşgabat şäheriniň simli telefon belgilerine
 • 1 minudy 0,06manat
 • Çykyş jaňlary gadagan etmek (parol boýunça)
 • 1 aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar şäherara gatnaşyk ulgamyna
 • 1 minudy 0,14 manat
 • Bimaza etmezlik
 • 1 aýda 1 manat
 • Çykyş jaňlar halkara aragatnaşyk ulgamyna
 • 1 minudy 0,06 manat hem-de goşmaça halkara aragatnaşyk hyzmatynyş tölegi
 • Konferens aragatnaşygy
 • 1 aýda 0,2 manat
 • Giriş jaňlar CDMA ulgamynyň içinde
 • Tölegsiz
 • SMS habarlary ugratmak
 • 1 SMS habary 0,04 manat
 • Giriş jaňlar beýleki aragatnaşyk operatorlaryndan
 • 1 minudy 0,06 manat
 • Giriş SMS habarlary
 • Tölegsiz
 • Abonent tölegi
 • 1 aýda 2 manat, bir günde 0,07 manat
 • Hasabyňdaky pul serişdelerini bir belgiden beýleki belgä geçirmek (CDMA ulgamynyň içinde) 
 • Tölegsiz
 • Belgini anyklamak
 • 1 aýda 1,17manat, günde 0,04 manat
 • Hasabyňy barlamak (0800)
 • Tölegsiz

Köp soralýan soraglar

CDMA ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
 • 4 mbit/s
  230 Manat
 • 6 mbit/s
  280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.