AŞTU

Öý üçin

Öý üçin internet hyzmaty has ýokary tizlikler we has amatly bahalar bilen hemmelere elýeterli! 256 kbit/s internet bilen ulgamda gal, 512 kbit/s internet bilen wideo mazmunlaryň lezzetini gör, 1024 kbit/s internet bilen bolsa tizligi tejribe edin.

 • 256kbit/s

  100 Manat

 • 512kbit/s

  150 Manat

 • 1024kbit/s

  170 Manat

 • 2048kbit/s

  200 Manat

Birikdirmek
 • Salgy
 • Gerekli resminamalar
 • AŞTU MERKEZI BINASY
 • Gerekli enjamlar

Hormatly müşderi siziň salgyňyzda birikmegiň ADSL ýa-da ETHERNET tehnologiýasy usulynyň haýsynyň bardygyny anyklamak üçin salgyňyzy giriziň ýa-da "Sanawda salgym ýok" düwmesine basyň.

Gerekli resminamalar

  • Arza
  • Telefonyň eýesiniň pasport nusgasy

Hyzmady birikdirmek üçin AŞTU Merkezi binasyna ýa-da beýleki hyzmat ediş nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň merkezi binasy A.Nyýazow köçesiniň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 420581.

Dynç günleri ýok.

Hyzmat ediş nokatlarymyz

Gerekli enjamlar

  ADSL internet

  • ADSL modem (ýa-da ADSL goldaýan Router) 
  • ADSL Splitter

  Ethernet internet

  • Router 
  • Ethernet Switch (şol bir wagtda IPTV ulanýan bolsaňyz) 

Edara-kärhanalar

Döwlete degişli edara - kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar)

 • 2mbit/s

  1000 Manat

 • 4mbit/s

  1250 Manat

 • 6mbit/s

  1500 Manat

 • 8mbit/s

  1750 Manat

 • 10mbit/s

  2000 Manat

Birikdirmek
 • Salgy
 • Gerekli resminamalar
 • AŞTU MERKEZI BINASY
 • Gerekli enjamlar

Hormatly müşderi siziň salgyňyzda birikmegiň ADSL ýa-da ETHERNET tehnologiýasy usulynyň haýsynyň bardygyny anyklamak üçin salgyňyzy giriziň ýa-da "Sanawda salgym ýok" düwmesine basyň.

Gerekli resminamalar

  • Edara blankasynda arza

Hyzmady birikdirmek üçin AŞTU Merkezi binasyna ýa-da beýleki hyzmat ediş nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň merkezi binasy A.Nyýazow köçesiniň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 420581.

Dynç günleri ýok.

Hyzmat ediş nokatlarymyz

Gerekli enjamlar

  ADSL internet

  • ADSL modem (ýa-da ADSL goldaýan Router) 
  • ADSL Splitter

  Ethernet internet

  • Router 
  • Ethernet Switch (şol bir wagtda IPTV ulanýan bolsaňyz) 

Bilim edaralary

Ýurdumyzda ylym-bilim pudagyny döwrebap derejede özgertmek maksady bilen alynyp barylýan işleriň hatarynda ýaşlarymyzyň internet ulgamyndan peýdalanyp dünýägaraýyşlaryny has hem giňeltmekleri üçin bilim berýän ýerlere has amatly bahadan internet nyrhnamalaryny hödürleýäris.

 • 512kbit/s

  250.00 Manat

 • 1mbit/s

  350.00 Manat

 • 2mbit/s

  500.00Manat

Birikdirmek
 • Salgy
 • Gerekli resminamalar
 • AŞTU MERKEZI BINASY
 • Gerekli enjamlar

Hormatly müşderi siziň salgyňyzda birikmegiň ADSL ýa-da ETHERNET tehnologiýasy usulynyň haýsynyň bardygyny anyklamak üçin salgyňyzy giriziň ýa-da "Sanawda salgym ýok" düwmesine basyň.

Gerekli resminamalar

  • Internet hyzmatynyň bu görnüşini birikdirmek üçin gerek bolan resminamalaryň sanawyny we töleg şertleri bilen tanyşmak üçin AŞTU merkezi hyzmat ediş nokadyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Hyzmady birikdirmek üçin AŞTU Merkezi binasyna ýa-da beýleki hyzmat ediş nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň merkezi binasy A.Nyýazow köçesiniň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 420581.

Dynç günleri ýok.

Hyzmat ediş nokatlarymyz

Gerekli enjamlar

  ADSL internet

  • ADSL modem (ýa-da ADSL goldaýan Router) 
  • ADSL Splitter

  Ethernet internet

  • Router 
  • Ethernet Switch (şol bir wagtda IPTV ulanýan bolsaňyz) 
 • Döwlete degişli
 • Döwlete degişli däl

Daşary ýurt edaralary

Ýurdumyzyň çäginde hereket edýän daşary ýurtlaryň döwlete degişli we döwlete degişli däl edaralary üçin her görnüşli tizlikde we dürli bahalarda internet nyrhanamalaryny hödürleýäris.

 • 2mbit/s

  1754.39 ABŞ dollary

 • 4mbit/s

  2105.26 ABŞ dollary

 • 6mbit/s

  2526.32 ABŞ dollary

 • 8mbit/s

  3031.58ABŞ dollary

 • 10mbit/s

  3638.60 ABŞ dollary

Birikdirmek
 • Salgy
 • Gerekli resminamalar
 • AŞTU MERKEZI BINASY
 • Gerekli enjamlar

Hormatly müşderi siziň salgyňyzda birikmegiň ADSL ýa-da ETHERNET tehnologiýasy usulynyň haýsynyň bardygyny anyklamak üçin salgyňyzy giriziň ýa-da "Sanawda salgym ýok" düwmesine basyň.

Gerekli resminamalar

  • Internet hyzmatynyň bu görnüşini birikdirmek üçin gerek bolan resminamalaryň sanawyny we töleg şertleri bilen tanyşmak üçin AŞTU merkezi hyzmat ediş nokadyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Hyzmady birikdirmek üçin AŞTU Merkezi binasyna ýa-da beýleki hyzmat ediş nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň merkezi binasy A.Nyýazow köçesiniň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 420581.

Dynç günleri ýok.

Hyzmat ediş nokatlarymyz

Gerekli enjamlar

  ADSL internet

  • ADSL modem (ýa-da ADSL goldaýan Router) 
  • ADSL Splitter

  Ethernet internet

  • Router 
  • Ethernet Switch (şol bir wagtda IPTV ulanýan bolsaňyz) 
 • 2mbit/s

  2192.98 ABŞ dollary

 • 4mbit/s

  2631.58 ABŞ dollary

 • 6mbit/s

  3157.89 ABŞ dollary

 • 8mbit/s

  3789.47ABŞ dollary

 • 10mbit/s

  4561.40 ABŞ dollary

Birikdirmek
 • Salgy
 • Gerekli resminamalar
 • AŞTU MERKEZI BINASY
 • Gerekli enjamlar

Hormatly müşderi siziň salgyňyzda birikmegiň ADSL ýa-da ETHERNET tehnologiýasy usulynyň haýsynyň bardygyny anyklamak üçin salgyňyzy giriziň ýa-da "Sanawda salgym ýok" düwmesine basyň.

Gerekli resminamalar

  • Internet hyzmatynyň bu görnüşini birikdirmek üçin gerek bolan resminamalaryň sanawyny we töleg şertleri bilen tanyşmak üçin AŞTU merkezi hyzmat ediş nokadyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Hyzmady birikdirmek üçin AŞTU Merkezi binasyna ýa-da beýleki hyzmat ediş nokatlaryna ýüz tutup bilersiňiz. Aşgabat şäher telefon ulgamynyň merkezi binasy A.Nyýazow köçesiniň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 420581.

Dynç günleri ýok.

Hyzmat ediş nokatlarymyz

Gerekli enjamlar

  ADSL internet

  • ADSL modem (ýa-da ADSL goldaýan Router) 
  • ADSL Splitter

  Ethernet internet

  • Router 
  • Ethernet Switch (şol bir wagtda IPTV ulanýan bolsaňyz) 

Köp soralýan soraglar

Internet ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

 • Internet hasabymy nireden nähili dolduryp bilerin?

  Internet hasabyňyzy doldurmagyň iň aňsat ýoly biziň size hödürleýän "Şahsy otag" hyzmatymyzdyr. Şahsy otaga girmek üçin my.agts.tv salgysyny ulanyp bilersiňiz. Öz telefon belgiňiz we PIN kody arkaly içeri gireniňizden soňra size elýeterli bolan hyzmatlaryň sanawy görüner. "Online töleg" bölümine girip internet hasabyňyzy doldyryp bilersiňiz. Tölegler Altyn asyr plastik kartlary arkaly online ýerine ýetirilýär.

  Şeýle hem şäheriň ähli ýerinde diýen ýaly ýerleşdirilen Töleg terminallaryndan öz telefon belgiňiz arkaly tölegleri geçirip bilersiňiz.

  Mundan başga-da, hyzmatlar üçin tölegleri biziň hyzmat ediş nokatlarymyz we kassalarymyza baryp töläp bilersiňiz. Töleg kassalarynyň salgylaryny, iş günlerini, wagtlaryny we telefon belgilerini internet saýdymyzyň "Kassalar" bölüminden tanyşyp bilersiňiz.
 • Internede Ethernet ýa-da ADSL tehnologiýasy bilen baglanmakda tapawut barmy?

  Internede ADSL ýa-da Ethernet tenologiýasy bilen baglanmagyň arasynda iň esasy tapawut internede baglanmak üçin ulanýan enjamlarymyz. ADSL ulanyjylary modem bilen internede baglanýar. Emma Ethernet ulanyjylary internede baglanmak üçin router ulanmaly bolýar.

  Şeýle-de, ADSL tehnologiýasy bilen internete baglanmak üçin telefon liniýasyny modeme baglaýjy kabel ulanylýar. Ethernet kabelleri bolsa telefon kabellerinden ýogunlugy bilen tapawutlanýar.

  Internetiň tizligini geçirijilik bolsa 7 mbit/s çenli deň. Emma 7mbit/s tizliginden ýokary tizlikleri ulanmak üçin Ethernet ýa-da fiberoptika tilsimaty maslahat berilýär.
 • Internet hyzmatyndan peýdalanmak üçin şertnama taýýar bolandan soňra näçe gün içinde birikdirýärler?

  Müşderi we "AŞTU" ÝGPJ arasynda internet hyzmatyndan peýdalanmak üçin şertnama taýýarlanylandan soň tehniki toparymyz siziň telefon belgiňize 1-2 gün içinde internedi birikdirer.

  Tehniki toparymyz siziň bilen habarlaşanyndan soňra bellenilen wagtda internede birikmek üçin zerur bolan enjamlary taýýarlamagy unutmaň. Zerur bolan enjamlaryň sanawyny web sahypamyzdan tapyp bilersiňiz ýa-da biziň tehniki toparymyzdan maslahat alyp bilersiňiiz.
 • Internet nyrhnamamy üýtgetmek mümkinmi?

  Internet nyrhnamaňyzy üýtgetmek mümkin. Internet nyrhnamaňyzy üýtgetmek üçin kassalar bölüminde ýerleşdirilen size iň ýakyn kassa ýüz tutup bilersiňiz. Internet nyrhnamasyny üýtgetmegiň bahasy 1.00 manat.

  Häzirki wagtda internet nyrhnamasyny "Şahsy otag" girip, çalyşmak we dolandyrmak aýratynlyklary biziň toparymyz tarapyndan işlenilýär.

  Internet nyrhnamaňyzy çalyşan ýagdaýyňyzda, hasabyňyz täze nyrhnama boýunça hasaplanar. Täze nyrhnamaňyza tölenmeli mukdar ýetmese, internediňiziň birikmegi üçin hasabyňyzy doldyrmak maslahat berilýär.
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.