AŞTU

Öý üçin

Öý üçin internet hyzmaty has ýokary tizlikler we has amatly bahalar bilen hemmelere elýeterli! 2 mbit/s internet bilen ulgamda gal, 4 mbit/s internet bilen wideo mazmunlaryň lezzetini gör, 6 mbit/s internet bilen bolsa tizligi tejribe edin.

 • 1mbit/s

  150 Manat

 • 2mbit/s

  180 Manat

 • 4mbit/s

  230 Manat

 • 6mbit/s

  280 Manat

Edara-kärhanalar

Döwlete degişli edara - kärhanalar, hususy telekeçiler, daşary ýurt maýa goýujylary bolmadyk döwlete dahylsyz edara görnüşli taraplar (hojalyk jemgyýetleri, hususy kärhanalar we başgalar)

 • 2mbit/s

  1000 Manat

 • 4mbit/s

  1250 Manat

 • 6mbit/s

  1500 Manat

 • 8mbit/s

  1750 Manat

 • 10mbit/s

  2000 Manat

Bilim edaralary

Ýurdumyzda ylym-bilim pudagyny döwrebap derejede özgertmek maksady bilen alynyp barylýan işleriň hatarynda ýaşlarymyzyň internet ulgamyndan peýdalanyp dünýägaraýyşlaryny has hem giňeltmekleri üçin bilim berýän ýerlere has amatly bahadan internet nyrhnamalaryny hödürleýäris.

 • 512kbit/s

  250.00 Manat

 • 1mbit/s

  350.00 Manat

 • 2mbit/s

  500.00Manat

Daşary ýurt edaralary

 • Döwlete degişli
 • Döwlete degişli däl

Ýurdumyzyň çäginde hereket edýän daşary ýurtlaryň döwlete degişli we döwlete degişli däl edaralary üçin her görnüşli tizlikde we dürli bahalarda internet nyrhanamalaryny hödürleýäris.

 • 2mbit/s

  1754.39 ABŞ dollary

 • 4mbit/s

  2105.26 ABŞ dollary

 • 6mbit/s

  2526.32 ABŞ dollary

 • 8mbit/s

  3031.58ABŞ dollary

 • 10mbit/s

  3638.60 ABŞ dollary

 • 2mbit/s

  2192.98 ABŞ dollary

 • 4mbit/s

  2631.58 ABŞ dollary

 • 6mbit/s

  3157.89 ABŞ dollary

 • 8mbit/s

  3789.47ABŞ dollary

 • 10mbit/s

  4561.40 ABŞ dollary

Köp soralýan soraglar

Internet ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
 • 4 mbit/s
  230 Manat
 • 6 mbit/s
  280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.