AŞTU

Ýokary durulykdaky teleýaýlymlar

Görmek isleýän gepleşikleriňizi dolandyrmak mümkinçiligi: siz pultda bir düwmäni basmak arkaly göni ýaýlymdaky gepleşigi saklap, göýberilen pursatlary yzyna gaýtaryp we halaýan telegepleşikleriňizi islendik wagt görüp bilersiňiz.

10 Manat

Her telefon belginiň 1-nji IPTV nokady üçin her aýdaky tölegi

1 Manat

Şol belgidäki 2-nji we ondan soňky herbir IPTV nokady üçin her aýdaky tölegi

IPTV hyzmatyny birikdirmek üçin 20.00 manat.

Köp soralýan soraglar

IPTV ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.