AŞTU
26 Iýun, 2020 ý.

Müşderilere hyzmat edýän merkezi bölümiň durky täzelendi

Aragatnaşyk hyzmatlaryny hödür etmegiň hil derejesini ýokarlandyrmak, müşderilere bu babatda dürli amatlyklary döretmek meselesi «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň öz öňünde goýýan wajyp meseleleriň biridir. Ýaňy ýakynda, paýtagtymyzyň A.Niýazow şaýolynyň 104-nji jaýy salgysynda ýerleşýän, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň müşderilere hyzmat ediş merkezi bölüminiň durky täzelendi. Döwrebap ülňülere laýyklykda ýerine ýetitilen timarlaýyş işleriniň netijesinde, indi müşderilere ýagty, dürli öwüşginli, ýokary amatlyklary bolan hyzmat ediş merkezi giňden gapysyny açdy.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.