AŞTU

Müşderilere hyzmat edýän merkezi bölümiň durky täzelendi

Aragatnaşyk hyzmatlaryny hödür etmegiň hil derejesini ýokarlandyrmak, müşderilere bu babatda dürli amatlyklary döretmek meselesi «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň öz öňünde goýýan wajyp meseleleriň biridir. Ýaňy ýakynda, paýtagtymyzyň A.Niýazow şaýolynyň 104-nji jaýy salgysynda ýerleşýän, «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň müşderilere hyzmat ediş merkezi bölüminiň durky täzelendi. Döwrebap ülňülere laýyklykda ýerine ýetitilen timarlaýyş işleriniň netijesinde, indi müşderilere ýagty, dürli öwüşginli, ýokary amatlyklary bolan hyzmat ediş merkezi giňden gapysyny açdy.

x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.