AŞTU
08 Dekabr, 2021 ý.

Belet Film hyzmaty elýeterli edildi

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ-niň IP telewideniýe hyzmatyndan peýdalanýan müşderiler üçin indi täze, Belet Film hyzmaty elýeterli edildi. Ulanyjylaryň sany 105 müňden geçýän AŞTU-nyň IP telewideniýe hyzmatyndan peýdalan müşderiler öý týunerlerine Belet Film hyzmatyny birikdirmek bilen dünýä kino sungatynyň naýbaşy filmleriniň 8 000 gowrak toplumyndan islänini we islän wagtynda tomaşa edip bilýärler.

IP telewideniýe hyzmatyna goşmaça Belet film hyzmatyny birikdirmek üçin müşderi pasporty bilen AŞTU-nyň şäher içindäki müşderilere hyzmat ediş bölümine gelip ýüzlenmeli ýa-da www.agts.tv internet sahypasyndaky «Şahsy otag» multi serwis platformasyndan peýdalanmaly. Hyzmatyň bahasy – birikdirmek üçin 20 manat möçberinde bir gezeklik töleg we her aý üçin 30 manat müşderi tölegi. 

AŞTU hemişe ýanyňyzda! 

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
  • 4 mbit/s
    230 Manat
  • 6 mbit/s
    280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.