AŞTU
Birikdirmek

Goşmaça hyzmat

Esasy telefon nokadyny gurnamak  
Ilat üçin: 80.00 manat
Ilat üçin ikinji we ondan köp telefon nokadyny gurnamak: 85.00 manat
Býudžetden maliýeleşdirilýän edara - kärhanalar üçin: 120.00 manat
Hojalyk hasaplaşygyndaky edara - kärhanalar üçin: 520.00 manat
Bir telefon nokady üçin müşderi tölegi  
Ilat üçin esasy telefon nokady: 1.00 manat
Ilat üçin ikinji we ondan köp telefon nokadyny gurnamak: 5.00 manat
Býudžetden maliýeleşdirilýän edara - kärhanalar üçin: 1.00 manat
Hojalyk hasaplaşygyndaky edara - kärhanalar üçin: 10.00 manat
Daşary ýurt kärhanalary we ş.m. 50.00 ABŞ dollary
Şäherara telefon aragatnaşygy  
Gepleşigiň tölegsiz çäginiň dowamlylygy gije - gündiziň dowamynda 5(Bäş) minut  
Býudžetden maliýeleşdirilýänlerden başga ähli müşderileriň Sanly telefon ulgamlarynyň aragatnaşyk hyzmatlaryň umumy ulanmagy üçin, gepleşigiň limitden daşary wagtynyň 100 minudy üçin:  0.06 manat
Gepleşigiň ýokary çäkli wagtynyň her bir minudy üçin: 0.0006 manat
Sanly telefon stansiýalaryň goşmaça hyzmatlary, aýda: Ilat üçin:
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) hökmany suratda geçirmek 1.20 manat
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) müşderi jogap bermezden geçirmek 1.20 manat
Gelýän jaňlary başga belgä (salga) geçirmek 1.20 manat
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa) 2.00 manat
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk) 1.00 manat
Gepleşiklere garaşmak (ožidaýuşiý wyzow) 1.00 manat
Iberilýän gepleşikleri çäklendirmek, ýörite gullukdan başga. "Bimaza etmelidäl". Şäherara telefon bekedine çykmagy gadagan etmek (Parol) 0.60 manat
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty) 4.00 manat
Belgini anyklamagy gadagan etmek 5.00 manat
Belgini anyklamagy gadagan etmegi inkär etmek 6.00 manat
Müşderini "073" gullugynyň sanawyna goşmak we aýyrmak 2.00 manat
Müşderiniň islegi boýunça ony telefon ulgamynyň sanawyndan aýyrmak "Habar bermezlik" (09 SJG) 2.00 manat

Bukjalar

Bukja I   4.5   manat
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) hökmany suratda geçirmek
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) müşderi jogap bermezden geçirmek
Gelýän jaňlary başga belgä (salga) geçirmek
Şäherara telefon bekedine çykmagy gadagan etmek (Parol)
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Bukja II   2.6   manat
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk)
Telefon belgisini doly aýlamazdan göni birikdirmek
Bimaza etmeli däl
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa)
Bukja III   7.6   manat
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Belgini anyklamagy gadan etmek
Belgini anyklamagy gadan etmegi inkär etmek
Bukja IV   10.00   manat
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk)
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) hökmany suratda geçirmek
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa)
Belgini anyklamagy gadan etmek
Bukja V   12.00   manat
Gelýän jaňlary başga belgä (salga) geçirmek
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk)
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa)
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Belgini anyklamagy gadan etmegi inkär etmek
Belgini anyklamagy gadan etmek
Telefon belgisini doly aýlamazdan göni birikdirmek
Iberilýän gepleşikleri çäklendirmek, ýörite gullukdan başga. "Bimaza etmelidäl". Şäherara telefon bekedine çykmagy gadagan etmek (Parol)
09 sorag - jogap gullugyna habar bermezlik
Bukja VI   25% ARZANLADYŞ!   
Müşderiniň islegine görä 4 sany goşmaça hyzmatyny saýlanda

Köp soralýan soraglar

Telefon ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

Täze nyrhnamalar

2023-nji ýylyň mart aýynyň 1-den

«Asgabat säher telefon ulgamy»
ÝGPJ fiziki sahslara çäklendirilmedik internet

üçin täze 4 we 6 Mbit/sek.

nyrhnamalaryñ girizilendigini, şeýle hem häzirki wagtda hödürlenýän hyzmatlaryň bahalarynyň arzanlaýandygyny Size habar berýär.

*Hormatly müşderiler! «Asgabat şäher telefon ulgamy» internet nyrhnamasyny agts.tv web sahypasynda öz şahsy otagyňyzda we mobil goşundysynda üýtgedip bileriňiz

Şahsy otagdan üýtgetmek
Sahypa dowam etmek
  • 4 mbit/s
    230 Manat
  • 6 mbit/s
    280 Manat
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.