AŞTU

Goşmaça hyzmat

Esasy telefon nokadyny gurnamak  
Ilat üçin: 80.00 manat
Ilat üçin ikinji we ondan köp telefon nokadyny gurnamak: 85.00 manat
Býudžetden maliýeleşdirilýän edara - kärhanalar üçin: 120.00 manat
Hojalyk hasaplaşygyndaky edara - kärhanalar üçin: 520.00 manat
Bir telefon nokady üçin müşderi tölegi  
Ilat üçin esasy telefon nokady: 1.00 manat
Ilat üçin ikinji we ondan köp telefon nokadyny gurnamak: 5.00 manat
Býudžetden maliýeleşdirilýän edara - kärhanalar üçin: 1.00 manat
Hojalyk hasaplaşygyndaky edara - kärhanalar üçin: 10.00 manat
Daşary ýurt kärhanalary we ş.m. 50.00 ABŞ dollary
Şäherara telefon aragatnaşygy  
Gepleşigiň tölegsiz çäginiň dowamlylygy gije - gündiziň dowamynda 5(Bäş) minut  
Býudžetden maliýeleşdirilýänlerden başga ähli müşderileriň Sanly telefon ulgamlarynyň aragatnaşyk hyzmatlaryň umumy ulanmagy üçin, gepleşigiň limitden daşary wagtynyň 100 minudy üçin:  0.06 manat
Gepleşigiň ýokary çäkli wagtynyň her bir minudy üçin: 0.0006 manat
Sanly telefon stansiýalaryň goşmaça hyzmatlary, aýda: Ilat üçin:
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) hökmany suratda geçirmek 1.20 manat
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) müşderi jogap bermezden geçirmek 1.20 manat
Gelýän jaňlary başga belgä (salga) geçirmek 1.20 manat
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa) 2.00 manat
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk) 1.00 manat
Gepleşiklere garaşmak (ožidaýuşiý wyzow) 1.00 manat
Iberilýän gepleşikleri çäklendirmek, ýörite gullukdan başga. "Bimaza etmelidäl". Şäherara telefon bekedine çykmagy gadagan etmek (Parol) 0.60 manat
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty) 4.00 manat
Belgini anyklamagy gadagan etmek 5.00 manat
Belgini anyklamagy gadagan etmegi inkär etmek 6.00 manat
Müşderini "073" gullugynyň sanawyna goşmak we aýyrmak 2.00 manat
Müşderiniň islegi boýunça ony telefon ulgamynyň sanawyndan aýyrmak "Habar bermezlik" (09 SJG) 2.00 manat

Bukjalar

Bukja I   4.5   manat
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) hökmany suratda geçirmek
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) müşderi jogap bermezden geçirmek
Gelýän jaňlary başga belgä (salga) geçirmek
Şäherara telefon bekedine çykmagy gadagan etmek (Parol)
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Bukja II   2.6   manat
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk)
Telefon belgisini doly aýlamazdan göni birikdirmek
Bimaza etmeli däl
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa)
Bukja III   7.6   manat
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Belgini anyklamagy gadan etmek
Belgini anyklamagy gadan etmegi inkär etmek
Bukja IV   10.00   manat
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk)
Gelýän jaňlary başga  belgä (salga) hökmany suratda geçirmek
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa)
Belgini anyklamagy gadan etmek
Bukja V   12.00   manat
Gelýän jaňlary başga belgä (salga) geçirmek
Bir wagtda üçe çenli müşderi bilen maslahatlar geçirmek üçin aragatnaşyk (konferens aragatnaşyk)
Täze gelen gepleşigiň gelendigini mälim edip, gepleşigi saklamak (2-nji liniýa)
Belgini anyklamak (CLIP hyzmaty)
Belgini anyklamagy gadan etmegi inkär etmek
Belgini anyklamagy gadan etmek
Telefon belgisini doly aýlamazdan göni birikdirmek
Iberilýän gepleşikleri çäklendirmek, ýörite gullukdan başga. "Bimaza etmelidäl". Şäherara telefon bekedine çykmagy gadagan etmek (Parol)
09 sorag - jogap gullugyna habar bermezlik
Bukja VI   25% ARZANLADYŞ!   
Müşderiniň islegine görä 4 sany goşmaça hyzmatyny saýlanda

Köp soralýan soraglar

Telefon ulanyjylarymyz tarapyndan tehniki toparymyza ýüz tutulan ýa-da sorag jogap gullugymyzdan köp soralan soraglaryň içinden esasylaryny jogaplary bilen size ýetirmegi makul bildik. Aşakdaky soraglardan we jogaplardan özüňize gerek maglumaty tapyp bilmedik ýagdaýyňyzda biziň bilen habarlaşyň!

 • Telefon hasabymy nireden nähili dolduryp bilerin?

  Telefon hasabyňyzy doldurmagyň iň aňsat ýoly biziň size hödürleýän "Şahsy otag" hyzmatymyzdyr. Şahsy otaga girmek üçin my.agts.tv salgysyny ulanyp bilersiňiz. Öz telefon belgiňiz we PIN kody arkaly içeri gireniňizden soňra size elýeterli bolan hyzmatlaryň sanawy görüner. "Online töleg" bölümine girip Telefon hasabyňyzy doldyryp bilersiňiz. Tölegler Altyn asyr plastik kartlary arkaly online ýerine ýetirilýär.

  Şeýle hem şäheriň ähli ýerinde diýen ýaly ýerleşdirilen Töleg terminallaryndan öz telefon belgiňizi girizip tölegleri geçirip bilersiňiz.

  Mundan başga-da, telefon üçin tölegleri biziň hyzmat ediş nokatlarymyz we kassalarymyza baryp töläp bilersiňiz. Töleg kassalarynyň salgylaryny, iş günlerini, wagtlaryny we telefon belgilerini internet saýdymyzyň "Kassalar" bölüminden tanyşyp bilersiňiz.
 • Meniň öý telefonymdan Aşgabat şäheriniň ähli telefon belgilerine çykyş jaňlary mugtmy?

  Aşgabat şäheriniň öý telefonlaryndan şäherara jaňlaryň gije-gündiziň dowamynda diňe başdaky 5 minudy mugt. 5 minut mugt gepleşik çägini geçen müşderilere şäherara jaňlaryň her minudy üçin 0.0006 manat mukdarynda örän ujupsyz töleg alynýar. Öý telefonlaryndan öýjükli telefonlara ýa-da şäherara jaňlara alynýan töleg mukdary bolsa 8 teňňe.
 • Öýüme täze telefon belgisi birikdirmek isleýän, men nähili enjam satyn almaly?

  Häzirki ýagdaýda Aşgabat şäherinde adaty telefon ulgamy ýa-da Ethernet arkaly telefona birikmek mümkin. Öý telefonyny birikdirmek üçin şertnamaňyzy edeniňizden soňra size berilen tehniki çagyryş toparyndan siziň salgyňyza adaty telefon ulgamy ýa-da Ethernet gelýänini anyklaň. Eger-de siziň salgyňyz Ethernet usuly bilen baglanýan bolsa, onda siz IP telefon ulanmaly bolýarsyňyz. Eger-de ozaldan adaty telefonyňyz bar bolsa, onda adaty telefony IP telefona öwürýän konwerter ulanmak hem mümkin.
 • Telefon belgisini birikdirmezden internet hyzmatyndan ýa-da IPTV hyzmatyndan peýdalanmak mümkinmi?

  Telefon belgisini birikdirmezden internet we IPTV hyzmatyndan peýdalanyp bolmaýar. Emma telefon belgisi siziň salgyňyza birikdirilenden soňra siz telefon ulanmazdan internet we IPTV hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Internet we IPTV hyzmatyndan peýdalanmak üçin telefon enjamyna zerurlyk ýok.
x

Müşderi:

“Altyn Asyr” plastik kartlary arkaly geçirilmek islenilýän pul möçberini giriziň:

Töleg kartyny saýlaň:

Jemi: 0.00 manat

Hyzmatlar üçin tölegler 1 manatdan 3000 manat aralygynda ýerine ýetirilýär.